O aplikaciji

CRO Habitats aplikacija razvijena je kao sustav za praćenje stanišnih tipova čiji je cilj bio da objedinjuje prostorne podatke vezane za rasprostranjenost stanišnih tipova na teritoriju Republike Hrvatske. Aplikacija je izrađena 2008. godine kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats)” kao dio tadašnjeg Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode.

Prostorni slojevi

Karta staništa RH 2004

Prvu kartu staništa Republike Hrvatske izradio je 2004. godine OIKON d.o.o., Institut za primijenjenu ekologiju, za Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. Ova Karta je prostorna baza podataka, razlučivosti mjerila 1: 100 000 te minimalne jedinice kartiranja 9 ha. Osim poligona koji opisuju površine pojedinih staništa, kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja. 

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016

Karta kopnenih nešumskih staništa Republike Hrvatske 2016 najnoviji je prostorni prikaz staništa koji obuhvaća, prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (NKS), 155 stanišnih tipova slijedećih klasa: površinske kopnene vode i močvarna staništa (A), neobrasle i slabo obrasle kopnene površine (B), travnjake, cretove i visoke zeleni (C), šikare (D), morsku obalu (F), kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom (I) te komplekse staništa (K). Kartu je izradio konzorcij talijanskih tvrtki Agristudio S.r.l., Temi S.r.l. i Timesis S.r.l., a izrada karte sastojala se od fotointerpretacije satelitskih snimki, digitalnih ortofoto snimki i dostupnih baza podataka na temelju kojih su iscrtavani poligoni karte staništa. Terenskim istraživanjima staništa opisana fotointerpretacijom provjeravana su i potvrđivana na terenu. Karta je izrađena u mjerilu 1:25 000 s najmanjom jedinicom kartiranja od 1,56 ha, a sastoji se od 322 758 poligona (>1,56 ha) te 972 stanišna tipa točkastog prikaza. Prilikom njezine izrade sakupljeno je 64 343 terenskih opažanja, odnosno preko 22% poligona terenski je provjereno.

Natura 2000

NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža očuvanja prirode u svijetu. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je europskoj slagalici zaštićenih područja dodala nova područja koja je na temelju Direktive o staništima i Direktive o pticama izdvojila na svojem teritoriju. Natura 2000 ili ekološka mreža sastoji se od područja očuvanja značajna za ptice - POP (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti) i područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove - POVS (područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju).

Biogeografske regije

Sloj biogeografske regije Republike Hrvatske predstavlja izvadak iz europske karte biogeografskih regija, korištene za uspostavu Direktive o staništima (92/43/EEC) te Smaragdne mreže (Emerald Network). Europska karta biogeografskih regija obuhvaća zemlje članice Europske unije te zemlje unutar Smaragdne mreže (zemlje potpisnice Bernske konvencije), a sloj je moguće preuzeti na stranicama Europske agencije za okoliš: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/biogeographical-regions-europe-3. Izvadak karte za područje Republike Hrvatske obuhvaća tri biogeografske regije, a to su alpinska, mediteranska i kontinentalna.

Osim navedenih slojeva aplikacija još omogućava pregledavanje slijedećih podloga i podataka Državne geodetske uprave: digitalni ortophoto, topografska karta 1:25000, hrvatska osnovna karta, listovi Hrvatske osnove karte i središnji registar prostornih jedinica. Svi navedeni slojevi (osim Središnjeg registra prostornih jedinica) dohvaćeni su putem WMS servisa objavljenih u sklopu GeoPortala Državne geodetske uprave. 

Preuzimanje prostornih slojeva

Adrese servisa za preuzimanje slojeva Hrvatske agencije za okoliš i prirodu:
WMS: http://services.bioportal.hr/wms
WFS: 
http://services.bioportal.hr/wfs

SLOJEVI:

Karta kopnenih nešumskih staništa 2016:
1. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke_2016
2. dzzpnpis:kopnena_stanista_2016

Karta staništa 2004:
1. dzzpnpis:kopnena_stanista
2. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke
3. dzzpnpis:vodotoci
4. dzzpnpis:kopnene_vode
5. dzzpnpis:stijene_tocila
6. dzzpnpis:podzemlje
7. dzzpnpis:morska_obala
8. dzzpnpis:morski_bentos
9. dzzpnpis:morski_bentos_tocke

Natura2000:
1. dzzpnpis:psci
2. dzzpnpis:spa

Biogeografske regije:
1. dzzpnpis:biogeoregije

Upute za dodavanje i pregledavanje WMS servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave

Upute za dodavanje WFS servisa možete pronaći na ovim poveznicama: 

WFS ‐ QuantumGIS 
WFS ‐ ArcGIS 

Offline podaci Karte kopnenih nešumskih staništa 2016 :
Poveznica na shape datoteke i simbologiju Karte kopnenih nešumskih staništa 2016

 

Kataloški podaci o stanišnim tipovima

Osim prostornog prikaza rasprostranjenosti stanišnih tipova u Republici Hrvatskoj, CROHabitats aplikacija sadrži i kataloške podatke o stanišnim tipovima sukladno različitim klasifikacijama staništa.

Različite klasifikacije stanišnih tipova razvijaju se u Europi već dvadesetak godina. Prva klasifikacija koja je izrađena na razini Europe bila je CORINE-Biotopes, na temelju koje je uspostavljena (iako izmijenjena) klasifikacija staništa navedena u Dodatku I Direktive o staništima. Slijedećih desetak godina predstavlja period u kojem se izrađivao niz klasifikacija staništa, ovisno o potrebi i namjeni. Danas je najčešće korištena i prihvaćena klasifikacija EUNIS, čija se posljednja verzija može naći na ovoj poveznici: http://eunis.eea.europa.eu/habitats.jsp.

Paralelno sa razvojem europskih klasifikacija razvija se i unaprjeđuje Nacionalna klasifikacija staništa. Ova, prva klasifikacija staništa na razini Republike Hrvatske, izrađena je 2004. godine te je od onda je doživjela 5 revizija.

 • CRO Habitats u ovom trenutku kataloški prikazuje slijedeće klasifikacije:
 • Nacionalna klasifikacija staništa 2004
 • Nacionalna klasifikacija staništa 2006
 • Nacionalna klasifikacija staništa 2009
 • Nacionalna klasifikacija staništa 20014
 • Nacionalna klasifikacija staništa 20017
 • Barcelonska konvencija
 • Direktiva o staništima
 • EUNIS 2004
 • EUNIS 2012
 • Corine Land Cover

Kataloški dio CROHabitats aplikacije je trenutno u radu pa za pojedine klasifikacije nedostaju pojedine informacije.